Nordea Private Banking har de strategiska portföljrekommendationerna nyligen ändrats. Det nya är att andelen skog ökar inom tillgångsslaget alternativa investeringar.  

– Skogsinvesteringar skiljer sig helt från aktier och räntor eftersom värdet inte är lika känsligt för marknadens upp- och nedgångar. Därigenom är de ett bra komplement i alla portföljer, säger Nordeas produktspecialist Therese Liljeblad. 


Therese Liljeblad
Produktspecialist, Nordea

Skogen ger också ett inflationsskydd, då virkespriserna följer inflationen. Dessutom är avkastningen stabil – skogen växer ju oavsett konjunktur. Samtidigt ska man komma ihåg att det är en långsiktig investering, så det gäller att vara uthållig.

Vilka bör ha skog i sin portfölj?

– Alternativa investeringar bör alla ha, de gör portföljen mer effektiv genom att de inte svänger på samma sätt som börsen, fastslår Therese Liljeblad.

Förutom skog brukar man räkna private equity, private credit, fastigheter och infrastruktur till detta tillgångsslag. De har alla olika karaktärsdrag eller egenskaper. 

– Skogen ger en mycket bra diversifiering, säger Therese Liljeblad. Det är en ny exponering för många och tillför något man kanske inte haft tidigare. 

Hållbarhet är ytterligare ett skäl att satsa på skog. Skogen har stor betydelse för miljön, klimatet och den biologiska mångfalden. Till exempel tar skogen upp mer växthusgaser än den släpper ut och den bidrar också med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. Ett hållbart skogsbruk ger en råvara som aldrig tar slut.   

Att själv köpa en egen skog är nog det första många tänker på när det kommer till skogsinvestering, men det passar inte alla. 

– Då är det lättare köpa andelar i en skogsfond, eller i en fond där skog ingår, för att dra nytta av de egenskaper som skogen kan tillföra en portfölj, tycker Therese Liljeblad. 

Skogsfonder sköts av professionella förvaltare och skogsköpare. I stället för att köpa värdepapper handlar man med skogsfastigheter, vars värde du får ta del av som fondandelsägare. 

”Skogsinvesteringar skiljer sig helt från aktier och räntor eftersom värdet inte är lika känsligt för marknadens upp- och nedgångar.”

Therese Liljeblad, produktspecialist, Nordea

En stor fördel med fondlösningar i stället för direkt ägande är riskspridningen. I en skogsfond kan man exem­­pel­vis sprida ägandet geografiskt och variera innehaven åldersmässigt. Stora markägare kan även få avkastning genom att arrendera ut skog eller bygga vindkraftverk och solcells­parker. 

Vilka risker finns det?

– Likviditetsrisken är en. Skogsfonder är en så kallad illikvid placering, deras tillgångar handlas inte på börsen som värdepapper, så det blir längre ledtider och dagliga värderingar finns inte. Det finns ju också en volatilitetsrisk, eftersom virkespriset är en viktig faktor när det gäller avkastningen. Äger du skogen själv är detta extra betydelsefullt att tänka på inför avverkning. Har du en skogsfond kan du kanske parera och använda andra tillgångar istället för att göra uttag från fonden.

Nordea är bäst på Private Banking 
– i Sverige och hela Norden! 

En annan risk att ha i åtanke är att skogen är en naturresurs som påverkas mycket av väder och sådant som kan följa av klimatförändringar – torka, skadedjur, bränder, mindre tjäle, med mera. Här kan man ha en fördel av att äga en skogsfond istället för en egen skog, då en fondförvaltare kan sprida sina risker genom att äga skog på många platser i världen, med olika klimat. 

Men om jag ändå vill äga min egen skog, räknas den med i min portfölj?

– Ja, skogen är en alternativ investering även när du äger den själv. Rent portföljmässigt är det svårare att alltid ha ett aktuellt värde, som man har för aktier och räntor, men din skog bör tas med i helhetsbilden över din portföljs riskbild och värde.  

Nordea Private Banking

Erbjuder en helhetslösning för förmögenhetsförvaltning genom personlig rådgivning till privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. Som kund får du tillgång till en rad exklusiva tjänster, ett team av experter, ett omfattande nätverk och en förstklassig rådgivning som är anpassad efter just dina behov. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss! 
Tel. 0771-455 455
www.nordea.se/privatebanking

Notera att innehållet i denna artikel är menat som marknadsföringsmaterial och generell information. Innehållet ska inte tolkas som placeringsråd eller erbjudande om att köpa eller sälja investeringsprodukter. Investeringar innebär risk.  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i en investeringsprodukt kan innebära att investeraren förlorar hela beloppet.